Προς αναζήτηση φθηνής ρευστότητας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας

Προς αναζήτηση φθηνής ρευστότητας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:44 Δημιουργία 15/04/22, 08:13
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Σε συνεχείς επαφές με τα επιτελεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών βρίσκονται αυτήν την περίοδο στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, με στόχο να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα μέσω των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για επιχειρήσεις από τους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των υποδομών, του real estate και της μεταποίησης, που διερευνούν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής υποστήριξης των επενδυτικών σχεδίων τους από το ευρωπαϊκό πακέτο.

Στην επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης των δανείων αναμένεται να βοηθήσει και η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών, που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Οι συμμετέχοντες στο Μητρώο, που επιλέγονται από τις τράπεζες μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναλάβουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία η επιχείρηση ζητεί χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το πρώτο δάνειο, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, δόθηκε στις αρχές Απριλίου στους Ελληνικούς Λευκόλιθους από την Εθνική Τράπεζα. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία υπόγειου (πράσινου) μεταλλείου μηδενικών εκπομπών CO2 με χρήση ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου, η συστηματική αξιοποίηση παλαιών σωρών αποθεμάτων λευκόλιθου και παραπροϊόντων διεργασίας, η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων με υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας (βιομάζα), η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά νέας γενιάς, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 1 MW στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Χαλκιδική.

Την ίδια ώρα, με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, καθορίζονται: η διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις και η εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου. Ενώ, καθορίζονται επίσης η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται ότι:

  1. Η διάθεση των κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής τους, μετά από τη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δάνεια θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει κατ’ ελάχιστον ποσοστό 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή/και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Καθώς και με εισφορά σε είδος, που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα.


  2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις, υποβάλλουν αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε σχετική δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της.


  3. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των δανείων του Ταμείου για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται μόνον η χρηματοδότηση δανείων διασύνδεσης, συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι, α) το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του δανείου από το Ταμείο, και β) η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη.


  4. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των δανείων του Ταμείου σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Πράσινη Μετάβαση και 20,8% σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στην Ψηφιακή Μετάβαση .


  5. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκοπών των δανείων του Ταμείου και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, καθώς και της επίτευξης των σχετικών ορόσημων και στόχων, για κάθε σύμβαση αρμόδιο είναι το Επενδυτικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν σου άρεσε κάνε