Έως και 48 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών από εκπρόθεσμες δηλώσεις

Έως και 48 δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών από εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:04 Δημιουργία 27/11/21, 09:58
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Μια επιπλέον δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως 48 δόσεις τις οφειλές που προκύπτουν από εκπρόθεσμες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή την πρόσκληση παροχής πληροφοριών που ζητεί εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση, έχουν οι φορολογούμενοι.

Προϋπόθεση είναι να γίνει η ρύθμιση έως την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οι σχετικές οδηγίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι δυνητικές περιπτώσεις φορολογουμένων με οφειλές που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία και έχουν στερηθεί κατά το παρελθόν τη δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση σε έως 48 δόσεις.

Η αίτηση για τους ενδιαφερόμενους γίνεται διαδικτυακά, ενώ σε περιπτώσεις οφειλών που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις ανεξάρτητα από το εάν αυτή τηρείται ή όχι, η αίτηση υποβάλλεται στην εφορία ή άλλη υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Προϋπόθεση αποτελεί, ο οφειλέτης να είναι ενήμερος στις λοιπές οφειλές του. Εάν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 δόσεις της οποίας οι όροι τηρούνται, έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές οι οποίες όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σε έως 48 δόσεις, για αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υπάρχουσα πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013. Εάν στην απολεσθείσα πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 δόσεις είχαν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48 δόσεις, αυτές είτε πρέπει να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο.Ειδικότερα, για τον καθορισμό των δόσεων ισχύουν ανά περίπτωση τα εξής:

1.Οφειλές οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση μπορούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση και να καταβληθούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

2.Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 δόσεις της οποίας οι όροι τηρούνται, μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης, αφαιρείται το πλήθος των δόσεων που έχουν καταβληθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης ρύθμισης.

3.Οφειλές οι οποίες τελούν σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 δόσεις της οποίας οι όροι τηρούνται, μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης α’ υπαγωγής (σε έως 48 δόσεις) αφαιρείται το άθροισμα του πλήθους των δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής και των δόσεων που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ρύθμισης β’ υπαγωγής.

4.Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, η οποία χάθηκε και δεν έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής, δύνανται να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης (σε έως 48 δόσεις) αφαιρείται το πλήθος δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής.

5.Οφειλές οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 24 δόσεις και εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια ρύθμιση β’ υπαγωγής η οποία έχει χαθεί, μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση α’ υπαγωγής καταβολής σε έως 48 δόσεις. Για τον καθορισμό του αριθμού δόσεων της νέας ρύθμισης, αφαιρείται το άθροισμα του πλήθους των δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της πρώτης ρύθμισης α’ υπαγωγής και των δόσεων που είχαν καταβληθεί έως την απώλεια της ρύθμισης β' υπαγωγής.

6α.Οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση σε ισχύ την 1/11/2019, η οποία χάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 δόσεις της οποίας οι όροι τηρούνται, δύνανται να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48 δόσεις.

6β.Οφειλές οι οποίες ήταν σε νομοθετική ρύθμιση σε ισχύ την 1/11/2019, η οποία χάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και εν συνεχεία υπήχθησαν σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 24 δόσεις η οποία επίσης χάθηκε, μπορούν να υπαχθούν για το υπόλοιπο των οφειλών αυτών σε νέα πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

Αν σου άρεσε κάνε