Η ΚΥΑ για επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η ΚΥΑ για επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 28/01/21, 17:13

Τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας για το έτος 2020 καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το έντυπο «υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας, για τη λήψη ειδικής αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση είχε τεθεί σε αναστολή εντός του 2020, (άρθρο 67 Ν. 4745/2020 Α ́ 214)», είναι διαθέσιμο προς υποβολή από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το διάστημα από σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2021, έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Καταβολή των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας για το έτος 2020 από επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους αυτούς τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας επί του ονομαστικού μισθού τους για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τρόπο ώστε να έχουν καταβληθεί:

- για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

- για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, το αργότερο έως τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη:

- για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας αυτές είχαν τεθεί σε αναστολή,

- για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε συμφωνηθεί εξαρχής η παροχή εργασίας.

Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση συμπλήρωσης και τήρησης του βιβλίου αδειών, καθώς και της συμπλήρωσης και καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Εντύπου Ε11.

Καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικής αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το έτος 2020 σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας

1. Στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου, του οποίου η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 2020, ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας, που ανέρχεται:

- για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, ως εξής: ποσό ειδικής αποζημίωσης = 534/25 * 2 = 42,72 ευρώ ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και

- για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, κατ' αναλογία των ημερών εργασίας τους, ως εξής: αριθμός ημερών μερικής απασχόλησης μηνιαίως/25 * 42,72 ( π.χ. μηναία απασχόληση 12 ημερών: 12/25 = 0,48 * 42,72 = 20,51) ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Ο αριθμός ημερών μερικής απασχόλησης μηνιαίως προκύπτει, ως εξής: Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των μερικώς απασχολούμενων διαιρούνται με το 40 που αντιστοιχεί στις εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης και το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 25 που αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών πλήρους απασχόλησης μηνιαίως.

Σε περίπτωση κατά την οποία από τον ανωτέρω υπολογισμό προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω (π.χ. εβδομαδιαία εργασία 20 ωρες/40=0,5*25=12,5 ημέρες που στρογγυλοποιείται σε 13 ημέρες).

2. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαδικασία λήψης ειδικής αποζημίωσης-Υπεύθυνη δήλωση

Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις -εργοδότες προβαίνουν σε υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» στην οποία καταχωρίζουν τα κάτωθι:

i. τα στοιχεία της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN).

ii. ότι κατέβαλαν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας επί του ονομαστικού μισθού για το έτος 2020.

iii. ότι δεν θα κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 69 του Ν. 4756/2020 (Α΄ 235) περί μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή.

Αν σου άρεσε κάνε