Βιοκαρπέτ: Οι αποφάσεις της τακτικής ΓΣ

Βιοκαρπέτ: Οι αποφάσεις της τακτικής ΓΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:00 Δημιουργία 26/06/18, 17:59

Την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2017 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ενέκρινε παμψηφεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βιοκαρπέτ.

Μεταξύ άλλων, αποφάσισε επίσης τη μη διανομή μερίσματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

Αναλυτικά οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

  1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 47ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2017.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2017 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

  1. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017 (1-1 εως 31-12-2017).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2017 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2017 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.

  1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2017, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2017.

  1. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2017.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την μη καταβολή αμοιβών Μελών ΔΣ για την χρήση 2017.

  1. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2017 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2018.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2018 του κ. Γεωργίου Αντ.Καντώνια καθώς και των Παρασκευή Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα, Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2017 οι κ.κ. Αθανάσιος Β. Τσιάρας, Γεώργιος Αντ. Καντώνιας, Παρασκευή Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα , Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου

  1. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2018 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ. χρήσης 2018 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

  1. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.

Αν σου άρεσε κάνε