Νηρεύς: Οι προϋπόθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Andromeda

Νηρεύς: Οι προϋπόθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Andromeda

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:12 Δημιουργία 22/06/18, 17:11

Σε διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών που ανήκουν στις τράπεζες, ήτοι ποσοστού 74,34%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited ("Andromeda") προχωρά η Νηρεύς Α.Ε. σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία παραθέτει την ακόλουθη ενημέρωση που έλαβε από τις μετόχους της, τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική:

"Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στις ανωτέρω τράπεζες, ήτοι ποσοστού 74,34%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited ("Andromeda") είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.

Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ποσού ευρώ 10,000,000 ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση ιδίως που μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής, προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις κυρίως στο συνολικό ενοποιημένο καθαρό δανεισμό (net debt) των ομίλων της Εταιρείας και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. και στον ιχθυοπληθυσμό τους, με βάση προσυμφωνημένες και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες επιβεβαιωτικού ελέγχου.

Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Εταιρεία για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε ευρώ 20.000.000, και (ii) προς την Εταιρεία και τη ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 50.000.000, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company."

Αν σου άρεσε κάνε