Ισχυρές επιδόσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο του 2023

Ισχυρές επιδόσεις για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο του 2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:41 Δημιουργία 31/05/23, 19:37
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανακοίνωσε ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία δείχνουν υψηλές επιδόσεις σε όλες τους τομείς δραστηριότητας.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 819,7 εκ. έναντι € 634,0 εκ. το προηγούμενο έτος κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων στην κατασκευή. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε στα € 123,6 εκ. έναντι € 105,0 εκ. για το 2022 λόγω αυξημένης κερδοφορίας σε κατασκευή και παραχωρήσεις. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε €23,0 εκ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα έναντι €9,6 εκ. το προηγούμενο έτος.

Η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να ανέρχονται σε €1.558,0 εκ. (έναντι € 1.491,7 εκ. στο τέλος του 2022) και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο
EBITDA να παραμένει σταθερός στο 2.3x σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε € 5,5 δισ. (€2,8 δισ. υπογεγραμμένα και € 2,7 δισ. προς υπογραφή), συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Κρήτης στο Καστέλι, η Εγνατία Οδός, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και το IRC στο Ελληνικό. Στον τομέα των παραχωρήσεων οι διελεύσεις στους αυτοκινητοδρόμους σε λειτουργία αυξήθηκαν κατά 10,2% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, ενώ μεγάλα νέα έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά έσοδα τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ αυξήθηκε από την αρχή του χρόνου κατά 235 MW και ανέρχεται πλέον σε 1.141 MW σε συνέχεια της σταδιακής ολοκλήρωσης του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων στην Εύβοια.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσβλέπει σε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα για τις επόμενες περιόδους, καθώς ένας σημαντικός αριθμός έργων και επενδύσεων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση αναμένεται να ωριμάσει και να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα και την κερδοφορία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, αξιοποιώντας την ηγετική του θέση στην αγορά και την οικονομική του ευρωστία, αλλά και τα πλεονεκτήματα της καθετοποιημένης οργάνωσής του και των συνεργειών που αυτή προσφέρει, ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την αγορά για νέες ευκαιρίες δεδομένου του σημαντικού αριθμού έργων και επενδύσεων που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.


Αναλυτικά

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε €819,7 εκατ. έναντι € 634,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων στην κατασκευή.

Συγκριμένα:

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 297,5 εκ. έναντι € 150,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της ικανότητας του Ομίλου να ανταποκριθεί στην αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.

Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 48,1 εκ. έναντι € 41,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022,σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στην Νέα και Κεντρική Οδό αλλά και της έναρξης λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 491,5 εκ. έναντι € 476,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της πλήρους ενοποίησης της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 123,6 εκ. έναντι € 105,0 εκ. το 2022 ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων.

Συγκεκριμένα:

Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 34,0 εκ. έναντι 8,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 λόγω αυξημένων εσόδων και του μείγματος των έργων.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 27,9 εκ. έναντι € 19,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σε συνέχεια της αύξησης των εσόδων.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 68,1 εκ. έναντι € 88,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων όγκων παραγωγής (θερμική και ΑΠΕ).

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 77,5 εκ. έναντι € 60,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 63,7 εκ. έναντι € 27,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε €38,8 εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2023 έναντι € 8,1 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού κέρδους € 15,8 εκ. έναντι συνολικής ζημίας €1,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 23,0 εκ., έναντι € 9,6 εκ. για το Α΄Τρίμηνο του 2022. Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε €1.558,0 εκ. την 31.03.2023 έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 31.03.2023 ανήλθαν σε € 3.154,4 εκ. έναντι € 2.993,3 εκ. στις 31.12.2022. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31.03.2023 διαμορφώθηκε σε € 1.596,4 εκ. έναντι € 1.501,6 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.3x παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το τέλος 2022 (και έναντι 3.9x στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2022).

Αν σου άρεσε κάνε