Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,152 ευρώ/μετοχή και αγορά ιδίων μετοχών

Πλαστικά Θράκης: Μέρισμα 0,152 ευρώ/μετοχή και αγορά ιδίων μετοχών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 10:36 Δημιουργία 24/05/21, 10:34
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τη διανομή μερίσματος 0,152 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό) στους μετόχους και την αγορά έως 4,34 εκατ. ιδίων μετοχών, ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η γενική συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 6.947.002,24 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020, ήτοι 0,158820 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο μετά την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 322.688 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,16 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,152 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020 ορίσθηκε η Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Επίσης, εγκρίθηκε η αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 21.05.2023, κατ’ ανώτατο όριο 4.341.876 κοινών, ονομαστικών μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Αν σου άρεσε κάνε