Αυξημένος ο τζίρος της ΕΥΔΑΠ για το 9μηνο του 2020

Αυξημένος ο τζίρος της ΕΥΔΑΠ για το 9μηνο του 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 14/12/20, 10:50

Μείωση κερδών και αύξηση του τζίρους της παρουσίασε για το 9μηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας,η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%. Από τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά.

Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο λόγω της πανδημίας και των μειωμένων εκτιμήσεων ατιμολόγητων εσόδων για την ίδια περίοδο.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το ίδιο αναμένεται να παρατηρηθεί και κατά την διάρκεια του δεύτερου καθολικού lockdown που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους δεν θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβολή.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώνεται στα 187,5 εκατ. ευρώ από 189,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή -1,2%. Αντίθετα, θετικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι -1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 12,3% (10,7 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 31% από 35%. Στο γ΄τρίμηνο του 2020 το EBITDA παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, στα 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 20% από 24% το εννεάμηνο του 2019. Όσον αφορα στο γ΄τρίμηνο του 2020, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το γ΄τρίμηνο του 2019.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 16%. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 40 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 17%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 16% από 20% κατά το περσινό εννεάμηνο του 2019.

Το γ΄ τρίμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 9,7% (2,3 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,8 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 64,8 εκατ. ευρώ από 64,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -11.192 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -17.018 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.285 χιλιάδων ευρώ) από – 4.694 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο και μελετά τις τυχών επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και στη λειτουργία της Εταιρείας κατά κύρια βάση αλλά και του Ομίλου. Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει αλλά και τις προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτουν είτε αρνητικές είτε θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και στη λειτουργία της.

Η ΕΥΔΑΠ τονίζει οτι ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της ενώ υπάρχει συνεχής αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών. Η Εταιρεία εφαρμόζει τηλεργασία όπου είναι εφικτό καθώς και εκ περιτροπής εργασία, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της. Γίνονται συνεχείς απολυμάνσεις και τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Από την αρχή της πανδημίας έχουν μοιραστεί είδη ατομικής προστασίας στο προσωπικό, έχουν τοποθετηθεί στήλες θερμομέτρησης στις εισόδους των βασικών κτιρίων, ενώ έχει συναφθεί και συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο για δωρεάν μοριακό τεστ στους υπαλλήλους όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η σωστή διαχείριση και η επιτυχής προσαρμογή στις συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα στην λειτουργία της Εταιρείας, πέρα από την μερική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις εισπράξεις, κατάσταση που παρείλθε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2020, όπως είχε εκτιμηθεί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε:

«Η ΕΥΔΑΠ από την αρχή της πανδημίας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπιζε και να διατηρήσει την σταθερή πορεία της. Εξομαλύναμε με στοχευμένες κινήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα το κυριότερο πρόβλημα που μας δημιούργησε η πανδημία, την καθυστέρηση των εισπράξεων. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε, η Εταιρεία προετοιμάστηκε και βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας τόσο για την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές της όσο και για τις εσωτερικές της λειτουργίες. Ενισχύουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και προχωρούμε στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα στην λειτουργία μας.»

Αν σου άρεσε κάνε