ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Ε9

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Ε9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:53 Δημιουργία 25/01/22, 07:58
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από όσους αποκτούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους που εμφανίζονται στο έντυπο Ε9, χωρίς να καταβάλουν το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα, πριν έρθει ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, ενώ την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά όσοι αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο το 2021, ή μεταβλήθηκε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών.

Ωστόσο, επειδή «ό,τι γράφει (συνήθως) δεν ξεγράφει», οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις τους καθώς επί της ακίνητης περιουσίας που θα δηλωθεί και θα υφίσταται την 1η Ιανουαρίου 2021 θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ εφέτος. Ειδικότερα δε, να γνωρίζουν τα εξής:

1.Υποχρέωση για την υποβολή δηλώσεων Ε9 για μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έχει:

*Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων.

*Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.

*Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

2.Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:

*Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.

*Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βούλησης ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.

*Τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.

*Τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

α. Από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους.

β. Από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους.

γ. Από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε έως την 31ηΔεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους.

*Τον νομέα επίδικων ακινήτων.

*Τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυμφώνου µε δικαίωμα αυτοσύμβασης, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα.

*Τους δικαιούχους ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.

*Τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων.

*Τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική περιουσία του, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται.

*Τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισμένη από την ατομική περιουσία του, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.

*Τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική περιουσία του, για όσο διάστημα διαρκεί η μεσεγγύηση.

*Τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.

*Τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασμό του πτωχού, για την πτωχευτική περιουσία

3.Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο έτος που προκύπτει υποχρέωση και µόνο ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς κωδικούς του διαδικτυακά µέσω του ΟΠΣ- περιουσιολογίου ακινήτων.

Ειδικά υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ∆ΟΥ συνοδευόμενες από τα οικεία παραστατικά:

α. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων από όλους τους κληρονόμους ή από οποιονδήποτε εξ αυτών.

β. Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους.

4.Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται µία φορά, στο έτος που αποκτάται ακίνητο ή δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και όταν υπάρχει μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση. ∆εν απαιτείται υποβολή μηδενικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

5.Η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη έως και το τρέχον έτος, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν από την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση τής περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση.

Αν σου άρεσε κάνε