ΥΠΟΙΚ: Στα «σκαριά» φορο-κίνητρα για συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΥΠΟΙΚ: Στα «σκαριά» φορο-κίνητρα για συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:45 Δημιουργία 17/01/22, 07:50
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Στην παροχή ελκυστικών φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, αυξάνεται στα πέντε από τα τρία χρόνια η διάρκεια της έκπτωσης 30%, προκειμένου να πειστούν περισσότερες εταιρείες να ενοποιηθούν. Ενώ, η έκπτωση φόρου στο 15,5% από το 22% που είναι σήμερα, θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών.

Το μέτρο αφορά άμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και, ειδικότερα για την περίπτωση των μετασχηματισμών, στις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Για την περίπτωση των συνεργασιών αφορά στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου θα προβλέπει τη δυνατότητα για δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την αυστηριοποίηση του συστήματος ελέγχου των επιχειρήσεων μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των νέων συστημάτων που θα εισαχθούν- όπως είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των βιβλίων με την ΑΑΔΕ, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και η χρήση «τεχνητής νοημοσύνης» στην ελεγκτική διαδικασία .

Στο υπουργείο αναμένουν την τελική έγκριση από την Κομισιόν, η οποία θα γνωμοδοτήσει εάν οι συγχωνεύσεις επιτρέπουν τις κρατικές εγγυήσεις. Συνήθως, οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και εγγυήσεις δανείων, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να θέσουν ορισμένες επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστριών τους και συνεπώς να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και

β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, ήτοι το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Απαλλαγή φόρου στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων:

Για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο τού υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο τού νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.

β) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων:

Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (από «μπλοκάκι» σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και

γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας να είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Έκπτωση δαπανών σε περιπτώσεις εξαγοράς:

  1. Σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας.
  2. Η έκπτωση παρέχεται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και τής εξαγοραζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ, και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας τής τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

Αν σου άρεσε κάνε