ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τη λειτουργική ανεξαρτησία της ΡΑΕ

ΥΠΕΝ: Τροπολογία για τη λειτουργική ανεξαρτησία της ΡΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 06/06/19, 23:31

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα ​Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Τα άρθρα της τροπολογίας αφορούν στην ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΡΑΕ, στον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, στην παράταση συμβάσεων για το έργο Πολυποτάμου και στη λειτουργία ατμοηλεκτρικών μονάδων στην Κρήτη.

Η πρώτη θεματική της τροπολογίας περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Με την τροπολογία θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος με σκοπό την μακροχρόνια διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να ικανοποιείται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας που έχει υιοθετηθεί για το ΕΣΜΗΕ και να παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος θα παρέχεται επί τη βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από τον ΑΔΜΗΕ «δικαιωμάτων αξιοπιστίας» που αφορούν μια προκαθορισμένο περίοδο. Οι επιλεγέντες από την Διαγωνιστική Διαδικασία Πάροχοι λαμβάνουν Αποζημίωση για την Υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος με την μορφή χρηματικής αμοιβής που καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στους Προμηθευτές.

Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των Παρόχων, η διάρκεια των Συμβάσεων με τον ΑΔΜΗΕ και άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στις παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού, θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση μετά την οριστική έγκριση του σχήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν σου άρεσε κάνε