Τράπεζα Πειραιώς: Οι τρεις βασικές επιδιώξεις του ομίλου για το 2023

Τράπεζα Πειραιώς: Οι τρεις βασικές επιδιώξεις του ομίλου για το 2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:51 Δημιουργία 30/01/23, 18:45
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με τρεις κεντρικές χρηματοοικονομικές επιδιώξεις θα κινηθεί το 2023 ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως έγινε γνωστό, οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: άνω των €0,45 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή, διατηρήσιμη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10%, περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό ρεαλιστικές παραδοχές.

Όπως αναφέρεται στην εημέρωση, ο σχεδιασμός του Ομίλου για το 2023 περιλαμβάνει τη στήριξη υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, τη διεκδίκηση ηγετικού τραπεζικού ρόλου στην αξιοποίηση των κεφαλαίων του RRF και την περαιτέρω ενίσχυση της πελατοκεντρικής του φιλοσοφίας. Η Πειραιώς ενισχύει επίσης την ψηφιακή της πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη νέα ψηφιακή της τράπεζα εντός του 2023. Ο Όμιλος Πειραιώς θα δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις 2023

-Περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με εκτίμηση για εξομαλυμενα κέρδη ανά μετοχή το 2023 άνω των €0,45, υψηλότερα έναντι εκτίμησης για άνω των €0,37 το 2022 όπως αυτή επικοινωνήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2022

-Δημιουργία εποπτικού κεφαλαίου 100μ.β. περίπου το 2023, μέσω ισχυρής οργανικής κερδοφορίας
€1,7δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου, με νέες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

-Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα κάτω του 42% και μείωση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα 2% περίπου, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

-Περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, οδηγώντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κάτω του 6%, και δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις άνω του 60%

-Επέκταση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου άνω του 2,0%, ως αποτέλεσμα υψηλότερων επιτοκίων σε έναν ενισχυμένο ισολογισμό, προσαρμόζοντας παράλληλα τα καταθετικά επιτόκια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις

-Διατήρηση των καθαρών εσόδων προμηθειών ως προς το ενεργητικό στο 0,6% στο πλαίσιο ενός επεκτεινόμενου ισολογισμού

Η επιτυχής υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023, στον οποίο βασίζονται οι μελοντικές εκτιμήσεις, θα επιτρέψει στη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να προετοιμάσει το έδαφος για διανομή κεφαλαίου προς τους μετόχους, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η Πειραιώς Financial Holdings γνωστοποίησε επίσης πως επιταχύνει την έγκαιρη παροχή οικονομικών πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό το 2023, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω οικονομικό ημερολόγιο:

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 Αποτελέσματα Έτους 2022

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2023

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 Αποτελέσματα 1ου 6μήνου 2023

Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 Αποτελέσματα 9μήνου 2023

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Αν σου άρεσε κάνε