Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13,2% το πρώτο εξάμηνο 2022 για την PRODEA Investments

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13,2% το πρώτο εξάμηνο 2022 για την PRODEA Investments

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 10:05 Δημιουργία 23/09/22, 10:02
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σε 73,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της PRODEA Investments έναντι 64,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 102,5 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 (αύξηση 2,7%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022 έναντι 47,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.617,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.455,4 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 6,6%). Η Εσωτερική Αξία (NAV) του oμίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 1.441,5 εκατ. ευρώ ή 5,64 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.396,3 εκατ. ευρώ και 5,47 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Αν σου άρεσε κάνε