Σημαντική πτώση στα κέρδη του ΟΛΠ για το 9μηνο του 2020

Σημαντική πτώση στα κέρδη του ΟΛΠ για το 9μηνο του 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 23/12/20, 11:43

Σημαντική πτώση στα κέρδη και στην επιβατική κίνηση για το 9μηνο του 2020 κατέγραψε ο ΟΛΠ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 23.534 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 8.013 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 29.112 χιλ. και Ευρώ 13.246 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,16% και 39,51% αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 99.381 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 32.878 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 111.404 χιλ. και Ευρώ 40.825 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,79% και 19,47% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 45.324 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 15.414 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 57.089 χιλ. και Ευρώ 23.075 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 20,61% και 33,20% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της Εταιρείας, που ανήλθαν σε Ευρώ 46.676 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 15.580 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 53.939 χιλ. και Ευρώ 22.270 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,47% και 30,04% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 33.479 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐ 30.09.2020 και σε Ευρώ 11.187 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 41.099 χιλ. και Ευρώ 17.943 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 31,73% και 37,66% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 31.365 χιλ. στην περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε Ευρώ 10.519 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 39.088 χιλ. και Ευρώ 17.225 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,76% και 38,93% αντίστοιχα.

Το σχόλιο της διοίκησης

Οι συνέπειες της πανδημίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ορατές τόσο στη διακίνηση εγχωρίου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) όσο και στο φορτίο μεταφόρτωσης.

Στον επιβατικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα κρουαζιέρας η μείωση επιβατών στο ενιάμηνο έναντι του 2019 ανέρχεται σε 98,8% (από844.673 σε 10.060) καθώς ο κλάδος έχει πληγεί σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κρουαζιέρες έχουν σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Στην ακτοπλοΐα στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καταγράφεται μείωση 35,1% στην επιβατική κίνηση (από 13,4εκατ.σε 8,7εκατ.) και 16,1% στην διέλευση οχημάτων (από 2,2εκατ.σε 1,8εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. Στην περίοδο του ενιαμήνου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 19,4% στο σύνολο φορτίου λόγω αυξημένης διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης (από 259.811 TEUσε330.418TEU) αλλά μείωση του εγχωρίου φορτίου κατά7,8% (από74.713 σε 68.884 TEU). Στην ίδια 9μηνη περίοδο στο carterminalκαταγράφηκε μείωση κατά 31,3% (από 307.008σε 210.930) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (-32,5%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης μειώθηκαν (-30,8%).

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13% (από 84 σε 95) στο εννεάμηνο έναντι του 2019 και μικρή μείωση (5%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 218 σε 207).

Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020.

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 53,5 εκατ.την 30.09.2020, έναντι Ευρώ 56,5εκατ. την 31.12.2019 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 100,4 εκατ. την 30.09.2020,έναντι Ευρώ 106,7 εκατ.την 31.12.2019. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2019 ποσού Ευρώ 13.470 χιλ. που διενεργήθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2020.
Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του Γ’ τριμήνου 2020 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 4,1 εκατ.Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 243, 5 εκατ. την 30.09.2020,έναντι Ευρώ 233,5 εκατ.την 31.12.2019.

Αν σου άρεσε κάνε