Πτώση τζίρου της ΕΥΑΘ για το 9μηνο του 2020

Πτώση τζίρου της ΕΥΑΘ για το 9μηνο του 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 15/12/20, 11:06

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ ανήλθε σε 19,143 εκατ. ευρώ κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 και σε 53, 607 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,35% και μείωση κατά 1,66% αντίστοιχα.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 10,695 εκατ. ευρώ κατά το γ ́ τρίμηνο και 32,105 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,17% και 2,59% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων τιμολογήσεων και μειωμένων εκπτώσεων από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ), κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης, στα αντλιοστάσια και τους βιολογικούς σταθμούς.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι η διακύμανση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (από 01/05/2019), η οποία ακολουθεί τη λογική της μείωσης της τιμής του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης (ο μεγαλύτερος όγκος καταναλωτών) και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του φυσικού πόρου, όπως και στην αιφνίδια εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορονοϊού (Covid-19) και στην ταχύτατη εξάπλωσή αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία οδήγησε σε άμεση λήψη προληπτικών μέτρων, αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 6,251 εκατ. ευρώ κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 και 13,601 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,01% και 25,48% αντίστοιχα.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 7,670 εκατ. ευρώ κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 και 17,856 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,24% και 19,71% αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 74,026 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο έναντι 77,497 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,48%, εξαιτίας του αυξημένου μερίσματος της χρήσης 2019.

Τα οικονομικά δεδομένα της ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά από σειρά εκτιμήσεων και αναλύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση χωρίς σημαντικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ρευστότητας της εταιρείας.

Αν σου άρεσε κάνε